Etiketter

, , , , , ,

Det pratas mycket om att omskola män och att män är skyldiga till patriarkatet, samtidigt som det sägs att män även är offer för den patriarkatiska strukturen. Men sen kommer vi till Soraya Post som gifte bort sin minderàriga dotter som tillhör den romska kulturen. Det pratas alltsà om att bekämpa det manliga förtrycket, men det verkar enbart gälla den europeiska mannen, men det finns länder där kvinnor tvingas till att bära slöja för att mannen säger det, en tolkning av den heliga skriften, det kan även handla om kristendom eller judendom eftersom det handlar om kultur framförallt. Det är ju här som jag ser kulturrelativismen, ingen kultur är mer värd än nàgon annan, men kulturer utvecklas olika och vissa seder är värda att kritiseras för att förändras, i möjligaste màn försvinna.

Feministiskt intiativ präglas av kulurrelativism” skriver Maria Hagberg och i sak har hon rätt, det finns faktiskt en viss dubbelmoral om en person som Soraya Post tillàts gifta bort sin minderàriga dotter i direkt strid mot den svenska lagen och Förenta Nationernas artiklar.

De flesta som sökte hjälp i början var unga romer och resande, både flickor och pojkar, som hotades av barnäktenskap, tvångsäktenskap eller blodshämnd. De berättade om stora summor pengar i samband med äktenskapen.

Soraya Post tillhör resandegruppen och hon berättade om traditioner som förekom inom gruppen  med romer och resande. Hon berättade att hon ingick i en kvinnogrupp bestående av romer och resande, en referensgrupp på europeisk nivå.” Utdrag ur artikeln

Men ärligt talat Feministiskt intiativ har en plats i dagens politik, men inte som ett parti med lösningar utan som en slags ”väckarklocka”, ett provocerande parti som väcker debatt. Samtidigt är inte F! feminismen, utan enbart en tolkning av feminismen. Det är ju bra att de väcker fràgor som berör jämställdhet, men de màste ocksà vàga ta tag i riktigt obekväma fràgor.

Nej, jag har inget emot att kvinnor bär slöja om det nu är en del av deras identitet, det är tvànget jag är emot, det som handlar om ett reellt kvinnoförtryck. Ja, det finns faktiskt muslimska män som avskyr att deras fruar bär slöjor. Det är inte en ensidig fràga, en ganska komplex fràga. Men visar det sig att det handlar om tvàng, som bortgifte av minderàriga sà ska det bekämpas oavsett religion eller sed.

Jag är inte radikal- eller ekofeminist, delar ytterst lite med F!, jag har inte ens deras tolkning av könsmaktsordningen pà agendan som liberalfeminist. Däremot är jag för jämställdhet och anser även att man ska ta upp männens problem i vardagen. Man màste lyssna pà varandra för att kunna avancera.

Maria Thunholm, Mauléon, 23 januari 2015


Kulturrelativism är en relativism med avseende på kulturer, uppfattningen om att ingen kultur är viktigare eller mer utvecklad än någon annan. Detta innebär att kulturer och kulturella fenomen bör förstås och bedömas utgående från sina standarder, värden, villkor och sammanhang. Inom antropologin populariserades kulturrelativismen framförallt av den tysk-amerikanske forskaren Franz Boas som en reaktion på den socialdarwinism som gärna av hans samtid användes för att rättfärdiga kolonialismen. Inom kulturrelativism är det framför allt kartläggning med hjälp av kvalitativa metoder som gäller.

Annonser