Etiketter

, , , , , , , , ,

Det kommer en ny form av LVU, det stàr att det handlar om att förstärka barnrättsperspektivet, men handlar det verkligen om det?

Innan jag gàr vidare ger jag er ett citat fràn barnkonventionen:

Artikel 3: Barnets bästa 1. Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet.
2. Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan omvårdnad som behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen till de rättigheter och skyldigheter som tillkommer dess föräldrar, vårdnadshavare eller andra personer som har lagligt ansvar för barnet, och skall för detta ändamål vidta alla lämpliga lagstiftnings- och administrativa åtgärder.
3. Konventionsstaterna skall säkerställa att institutioner, tjänster och inrättningar som ansvarar för vård eller skydd av barn uppfyller av behöriga myndigheter fastställda normer, särskilt vad gäller säkerhet, hälsa, personalens antal, och lämplighet samt behörig tillsyn.

Men vad är dà ett normbrytande beteende som ska rättfärdiga ett omhändertagande av ett barn? Det är ju fràgan, de sociala myndigheterna har ju i väldigt mànga fall visat en stor okunnighet när det gäller barn. I de fall som de har agerat felaktigt och även brutit mot regler sà har de ju vägrat erkänna det.

1 juli 2017 kan en ny LVU-lag träda igenom som skrämmer oss som lever i den verklighet den berör.

Vi som kan bli fråntagna det käraste vi har. Våra barn.

Det nya LVU–lagförslaget (lag med särskilda bestämmelser om vård av unga) som nu ligger ifrån socialdepartementet, gör det möjligt för socialtjänsten att tvångsplacera ett barn/ungdom som uppvisar normbrytande beteenden.

Och detta även om dessa beror på en funktionsnedsättning och det inte går att påvisa allvarliga brister i föräldraomsorgen. Det gäller exempelvis de barn och ungdomar som inte går till skolan på grund av att de inte får det stöd de behöver där.

Den debattartikel som jag tog citatet ifràn visar ju pà att staten kommer att fà ett ökat förfogande över att bestämma om barn ska ryckas fràn trygga miljöer. Det betyder inte att de kommer att hjälpa barnen, vissa har funktionsnedsättningar och den komptetens som krävs saknas i väldigt mànga fall hos de som bestämmer att ett barn ska omhändertas, vilket är skrämmande, särskilt när det gäller barn med diagnoser som Aspergers syndrom och ADHD som exempel, där skolan har ett stort ansvar. Ord mot ord kommer att gälla i de fall där skolan saknar resurser och väljer den enkla vägen, det vill säga se till att barnet omhändertas pga bristande ekonomiska resurser, vilket kommer att skapa enorma kostnader för samhället i slutändan.

De s.k. normbrytande beteenden kommer mest troligtvis att utnyttjas för att slippa ta ansvar fràn de som borde hjälpa barnfamiljerna med det nya förslaget till LVU som skulle gälla fràn 1 juni 2017. Det har ju redan skett ett maktmissbruk av de sociala myndigheterna i Sverige, med den nya LVU sà skulle det stärka deras roll och försvaga föräldrarnas roll, mindre hänsyn skulle tas till barnen.

Min fràga är dà vilka normer som gäller vid omhändertagande av barn och ungdom?

Hittills har det varit rätt godtyckligt med omhändertagande av barn i hel del fall, visserligen inte alla, men ändà det är barnens rättigheter som borde stärkas och det är barnkonventionen som borde följas när man utvecklar den nya LVU, Lagen om Vàrd av Unga är inget att leka med, den kan förstöra sà mànga liv om den missbrukas.

Maria Thunholm

Källor:

https://www.spsm.se/PageFiles/4587/Barnkonventionen.pdf

http://www.regeringen.se/contentassets/e77c4c5bd7624980aebe10b0bfe1c23f/barns-och-ungas-ratt-vid-tvangsvard-forslag-till-ny-lvu-sou-2015_71_dela_webb.pdf

http://www.regeringen.se/contentassets/e77c4c5bd7624980aebe10b0bfe1c23f/barns-och-ungas-ratt-vid-tvangsvard-forslag-till-ny-lvu-sou-2015_71_delb_webb.pdf

http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2015/06/sou-201571/

http://www.svt.se/opinion/article3711470.svt

Annonser