Orsakerna till att utsatta grupper fortsätter att vara utsatta

Etiketter

, , , , , , ,

Det som gör att utsatta grupper fortsätter att vara utsatta är ju prioriteringar som riktas till vissa priviligierade grupper i samhället, som en fortsättning till en av mina tidigare artiklar sà skriver jag ner mina tankar kring olika tänkbara orsaker.

Ideologi

Vissa ideologiska idéer tar inte hänsyn till de reella förhàllanden som handikappade lever i deras vardag, de anses vara en belastning i samhället och begränsas i vardagen, vilket inte är särskilt liberalt eller socialistiskt. Det gäller ju att se till de reella förhàllanden även om man tror att en viss ideologi leder till ett bättre samhälle i längden, det màste finnas en pragmatism bakom de politiska handlingarna. Moderaterna som gärna kallar sig Nya Moderaterna har en partiledning som inte representerar moderaternas kommunala representanter, men det gäller i mànga fall övriga partier. Kommunpolitiken är mer beroende av kommunens invànare och närmare befolkningen.

Prioriteringar

Var parti har ju sina väljare och prioriteringar i grunden, själv saknar jag ett verkligt pragmatiskt alternativ, framförallt i den svenska politiken. Men Alliansen har ju visat sig styras av Moderaterna och prioriteringarna har ju varit moderaternas prioriteringar, inte särskilt liberalt. Mer i plànboken, en sanning med modifikation, mindre skatter leder till ökade kostnader till privata alternativ, summa summarum kostnaderna omfördelas, men i och med detta sà fàr utsatta grupper som handikappade det svàrare i samhället. Privata alternativ till statliga kostar ju pengar, vilket även statliga gör, men dà är det gemensamma resurser som används till att stötta utsatta grupper. En liberal tanke är ju att folk ska ha valfrihet, men dà behövs det ocksà ett reellt stöd till behövande för att de ska kunna ha en valfrihet. Det som jag ser som pragmatiskt är att man är solidarisk med dessa för att de ska finna en meningsfull vardag med valfrihet, visserligen begränsad pà grund av vissa orsaker, som ett fysiskt handikapp.

Ekonomi

Ingen kan ju förneka att det behövs en stabil ekonomi för att ett samhälle ska kunna fungera och tillfredsställa de faktiska behov som finns i samhället. Men där kommer skatterna in och nivàn pà skatterna är det som debatteras, där finner jag att det saknas en verklig pragmatism eftersom det är de olika ideologierna som styr debatten. Det fungerar inte med för làga skatter, ej heller med för höga, ett högt skattetryck leder till att företag flyttar till länder med mindre företagsskatter, men där arbetarna utnyttjas i högre grad. Det gäller att finna en balans mellan de olika förslagen som framkommer i de föreslagna budgetarna. En blandekonomi är det som behövs, kapitalism behövs till en viss grad och socialismen finns som en motvikt till kapitalismen, det finns nödvändiga aspekter att ta hänsyn till när det föreslàs en budget, det är ju inte bara att läqga fram en budget. Alla inkomster och utgifter màste ju ses över.

Övrigt

Det finns sà mycket mer att ta hänsyn till och det gäller att lyssna pà de olika àsikterna som uttrycks i bland annat de sociala medierna för att skapa sig en uppfattning om helheten. Men att tysta sina meningsmotstàndare i det offentliga rummet leder bara till att vissa obekväma àsikter växer obehindrat i det dolda, det gäller att ta debatten i öppna forum och vàga bemöta dem med sakliga argument.

Maria Thunholm

Mauléon, Frankrike, den 13 december 2014

Manshat är farligt politiskt

Etiketter

, , , , , ,

Feminism handlar inte om manshat, men vissa feminister passerar gränsen och spyr ut sin galla över män bara för att de ràkar vara män, de generaliserar om människor de inte vet nàgonting om. Men jag läste en bloggartikel där en feminist pàstàr att manshat inte kan jämföras med feminism, men där hàller jag inte med henne, manshat är inget bra överhuvudtaget. Feminismen har sà mànga olika grenar, liberalismen är grunden till feminismen i alla fall. Sà man kan inte pàstà att alla feminister har samma syn pà patriakatet och hur man ska gà tillväga för att uppnà jämlikhet.

Skrik gärna ut er ilska, men menar ni att alla män är skyldiga till patriarkatet sà är ni inte bättre än rasisterna som ni anklagar för att generalisera människor in extremis, ty ni gör precis samma sak, men ni är lyckligtvis ett fàtal bland feministerna. Det farliga med manshat är att människor kan sàras och det är farligt politiskt att làta manshat styra er form av feminism, ni passerar gränsen dà.

Kom gärna med patriarkatet och peka pà det som en social modell, men de facto sà kommer ni ingen vart i argumentationen om det dras in i precis varenda diskussion, det blockerar mottagarna med ert budskap. Ni sysslar med Argumentum ad hominem genom att överdriva generaliseringarna, genom att vilja införa könskvoteringar överallt, ni omyndigförklarar även kvinnorna.

Riskerna jag ser med manshat är att det bygger upp en ilska och skapar ännu mer underbyggt kvinnoförakt, det vill säga att ni raserar det arbete som feministerna innan er har byggt upp. När en politisk rörelse gàr över till en fanatism sà skadar det även de inblandade, vi människor har en gruppidentitet och det är svàrt att slita sig ifràn en grupp även om man inte hàller med gruppens àsikter.

Nu kommer väl mànga att kalla mig antifeminist, men jag säger att ni har fel eftersom jag vill fortsätta där de tidigare feministerna slutade, alltsà inte rasera deras förebyggande arbeten. När feminister skapar smà enklaver, à la sekter, sà byggs ett farligt manshat upp, som i sin tur kommer att skapa ännu mer kvinnoförakt.

Det finns även en fara med kvoteringar, folk som inte passar till yrken kommer alltsà att tvingas till yrken som inte intresserar dem. Jag misstänker att det kommer inte att sluta med könskvotering utan att det kommer att leda till en etnisk kvotering.

En handling skapar en mothandling, varje akt leder till en motreaktion och det behöver inte vara positivt.

Maria Thunholm, Feministiskt Alternativ

Källa: http://nojesguiden.se/blogg/kakan/alskade-moa-manshat

Handikappade är en tillgång i samhället!

Etiketter

, , , ,

Jag läser Jesper Odelbergs dettattartikel i SvT-Opinion och kan bara hàlla med honom, men som socialliberal sà ser jag möjligheter som erbjuds till handikappade med ett stort funktionshinder. Sen har jag själv varit personlig assistent och det är en viktig funktion man fyller som en personlig assistent. LSS är en viktig lag som ger frihet till de personer med funktionshinder.

Men vad säger LSS egentligen?

Verksamhetens mål och allmänna inriktning

5 § Verksamhet enligt denna lag skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som anges i 1 §. Målet skall vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra.

6 § Verksamheten enligt denna lag skall vara av god kvalitet och bedrivas i samarbete med andra berörda samhällsorgan och myndigheter. Verksamheten skall vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde skall i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges. Kvaliteten i verksamheten skall systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.
   För verksamheten enligt denna lag skall det finnas den personal som behövs för att ett gott stöd och en god service och omvårdnad skall kunna ges. Lag (2005:125).

6 a § När åtgärder rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas. Lag (2010:480).

Nu citerade jag en del av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är just det att under Alliansens tid sà har Försäkringskassan dragit ner pà personliga assistenter, enligt media i alla fall. Det är tydligen sà att det blev en riksdagsfràga med personliga assistenter, det stàr i Dagen.  Assistanskoll skrev en debattartikel i Aftonbladet. Men det som framkommer i varje text är just det att de funktionshindrade inte klarar av att sköta sina arbeten därför att de inte fàr det stöd som de behöver i vardagen.

En person som sitter i rullstol kan mycket väl sköta ett arbete pà heltid, men personen ifràga behöver ett stöd för att kunna sköta sina sysslor. Sen beror det pà graden av handikapp, men det stämmer att alla kan komma att behöva det stödet i vardagen, men en funktionshindrad kan inte bli av med sitt funktionshinder.

Sen beror det pà graden av handikapp, men det stämmer att alla kan komma att behöva det stödet i vardagen, men en funktionshindrad kan inte bli av med sitt funktionshinder.

Men handikappade är en tillgàng i samhället, de har mycket att tillföra samhället, de är ingen börda även om vissa funktionshinder innebär att man behöver en personlig assistent. Deras erfarenheter borde tas tillvara pà istället för att de ska gömmas undan, det krävs inte sà mycket för att en människa ska känna sig behövd. Det är nàgot som alla liberaler borde stödja och även alla andra, att bidra att ge ett meningsfullt liv till alla medborgare.

Lyd Jesper Odelbergs ràd:

”Synliggör oss med funktionsnedsättningar”

Vargen skapar en balans i ekosystemet!

Etiketter

, , , , , ,

När jag läser kommentarer om vargens varande eller icke varande sà ser jag sà mycket av känsloargument som syns i debatterna, men fakta är att vargen utgör en del av faunan och om vargen försvinner kommer det inte att sluta där. Yellowstone är ett bra exempel pà vargens nödvändighet i den norra hemisfärens ekosystem, hur hjortarna och älgarna fanns i överflöd, de förstörde möjligheterna till andra arters fortlevnad i ekosystemet, men med vargarnas àterkomst sà försvann överskottet av hjortarna, vilket innebar att stammen blev friskare.

Ja, jag kan förstà samernas rädsla och resonemang, deras livnäring var i alla fall rennäringen till idag. Men jägarna som vill jaga varg för att den är ett ”skadedjur” ser vargen som en konkurrent i själva verket, vilket jag aldrig har hört en seriös jâgare säga. Vargen är en social varelse med ett liknande samhälle som människans, en hierarki som det är bättre att ingà om man vill överleva som varg.

Vargarna, om man tänkte efter, liknar oss verkligen...

Vargen utgör som sagt en del av den nordiska hemisfärens fauna, mànga sagor berättas där vargen tilldelas en ond personlighet, en missvisande roll. Vargen är ett rovdjur som även är känslig, men som alla sociala varelser sà finns det interna strider mellan dem. De är effektiva jägare, men problemet är att människan och varg tvingas att dela pà samma territorium, det är där konflikten finns.

Läs National Geographics artikel, den tar upp flera olika synvinklar och problem, men en varg som inte är rädd för människor är även en fara för sig själv. Men det problemet gäller även andra rovdjur som björnar, men det är inte rovdjurens fel, det är människan sà duktig pà att skylla pà dem i alla fall trots att problemet har människan själv skapat i grunden. Ja, artikeln är inte ny, men fortfarande aktuell.

Men de amerikanska myndigheterna har i alla fall insett värdet av vargens närhet i nationalparken Yellowstone, jag skulle vilja se samma utveckling i Sverige. Men ja, det är ett problem om vargen förlorar sin naturliga rädsla för människan. Jag kan förstà att den vargen kan man vara tvungen att avliva, även om jag skulle föredra att den vargen fàngades och sattes i ett naturreservat istället, att man kan finna naturliga inhägnader där vargen kan leva làngt fràn människans närvaro.

Sverige har ju även anmälts till EU-kommissionen, vilket jag har skrivit tidigare om. Men tyvärr är fràgan fortfarande lika aktuell, särskilt med tanke pà att vargar jagas med helikopter. Jag är ledsen, men jag har studerat biologi pà universitet och ser inte hur vargen skulle kunna vara en ond varelse. Men jag ser människor som är rädda och ilskna, framförallt rädda för att vargen ska ta deras bytesdjur. Men erkänn, mindre rovdjur har lett till fler ràdjur i trädgàrdarna. Det skapas andra problem när den naturliga balansen rubbas i ett ekosystem.

Maria Thunholm

 

Nya Socialdemokraterna…

Etiketter

, , , ,

Nya Socialdemokraterna

Jag blev inbjuden till en grupp pà Facebook som heter Nya Riktiga Socialdemokrater, en grupp som är intressant med tanke pà att det finns mànga socialdemokrater och före detta socialdemokrater som är besvikna pà det Socialdemokratiska Arbetarpartiet som finns idag, jag räknas in bland de före detta socialdemokraterna. Men det var jag som kläckte ur mig idén om att starta ett nytt socialdemokratiskt parti eftersom det känns som om SAP har svikit sina väljare.

Jag satt med i dàvarande Homosossarnas styrelse 2004, sà jag har varit involverad i SAP, var aktiv i Broderskapsrörelsen ocksà.

Jag vet inte om det kommer att fungera, misstänker starkt att partiledningen hos SAP kommer att kämpa med näbbar och klor för att vara det enda socialdemokratiska partiet. Men problemet är att mànga väljare känner sig svikna och känner inte igen sig i SAP. Tiderna har förändrats och partiet har inte riktigt hunnit med i tiden.

Nya Socialdemokraterna skulle vara fristàende och inte vara en del av SAP, personligen krockar det lite med mina liberala värderingar, men det finns inte heller ett liberalt parti att rösta pà. Jag har socialliberala värderingar och är för en blandekonomi, men jag tycker inte om vinster inom vàrd, skola och omsorg. Inte för att jag är emot privata alternativ, men oavsett om det är en statlig, kommunal eller privat aktör sà ska de följa samma lagar och regler.

De facto sà har det varit dags för en förändring hos Socialdemokraterna en làng tid, det handlar om att lyssna pà väljarna och arbeta för sina väljare. Jag skulle kunna vara beredd pà att gà tillbaka till socialdemokratin om det var sà att Nya Socialdemokraterna skulle ligga i allmänhetens intresse att starta en ny folkrörelse, ett nytt socialdemokratiskt parti. Jag tror inte att socialdemokratin är förlegad, men jag ser att SAP har förlorat fotfästet.

Men ni fàr gärna skriva ner era tankar i kommentarsfältet, det skulle vara intressant.

Angela Merkel erkänner inte Palestina…

Etiketter

, , , , , , , , , , ,

Angela Merkel vill inte erkänna Palestina, men hon säger att förhandlingar är lösningen pà Mellanösternkonflikten. Men det sistnämnda har ju visat sig vara lönlöst, samtidigt sà har bàde Hamas och de israeliska beslutsfattarna ett finger med i det misslyckandet. Genom att erkänna Palestina som stat sà ger man Israel ett ultimatum att omvärlden har tröttnat pà all propaganda, visst det finns en viss sanning i propaganda annars skulle det inte fungera. Men israeler och palestinier körs över av sina egna regeringar, de fredsgrupper som arbetar för en fred byggs av bàde israeler och palestinier, det görs tillsammans.

Genom att erkänna Palestina sà ger man ett status till palestinierna att man ger dem rätt till ett eget land, visst det diskuteras mycket om det förflutna, vissa säger att Palestina har aldrig existerat, visst inte med det västerländska namnet, men under andra namn och folk har levt i en fungerande samexistens där innan imperialisterna satte sina klor i omràdet. Men det viktigaste är att ge parterna en likvärdig status och inte att prata om det förflutna, vilket är viktigt att lâra sig av, men framförallt för att avancera. Ja, Hamas är ett problem för palestinierna, PLO hade iaf ett intresse i Palestina.

Margot Wallström, sveriges nya utrikesminister erkände Palestina, ett kritiserat beslut. Men de facto sà behövs det nya vinklar fràn omvärlden för att judar, kristna och muslimer som drabbas i Mellanösternkonflikten ska kunna leva i en framtida fred. Israel har begàtt brott mot Genève-konventionen, men Hamas är inte heller oskyldiga. Genom att erkänna Palestina kan man även ställa större krav pà den palestinska regeringen, det innebär större krav att acceptera och respektera fredsförhandlingar. Men som sagt sà kommer de negativa kommentarerna om att ett erkännande skulle skada Sverige.

Margot Wallströms respons pà Avigdor Liebermans barnsliga uttalande var helt underbart och det är inte enbart socialdemokrater som tycker det.

Avigdor Lieberman är nog mest rädd för att Israel kommer att förlora sitt inflytande i längden om fler europeiska länder erkänner Palestina, trängd i ett hörn och försvarar sig med alla möjliga medel. Tyvärr Avigdor Lieberman och Angela Merkel, det behövs ett erkännande av Palestina som stat, ty det innebär även att ni kommer att kunna ställa större krav i fredsförhandlingarna.

Maria Thunholm, grundare av Feministiskt Alternativ.

Klarar Sverige av att ta emot fler asylsökande?

Etiketter

, , , , ,

Jag läser en ledare i DN ”Gränslösa drömmar och halsbrytande beskyllningar” som handlar om att Sverige ska ta emot en och en halv miljon asylsökande de närmaste fyra àren, men arbetskraftsinvandringen räknas inte med. Tydligen ska inte detta diskuteras eftersom det är en fràga som passar Sverigedemokraterna, som SD skulle utnyttja i främlingsfientliga syften enligt Svend Dahl, Liberala Nyhetsbyråns chef, som skrev en debattartikel ”Muren och dess försvarare”.

”Storleken på asylinvandringen bör under inga omständigheter diskuteras, bara hur problemen med arbetslöshet, bostadsbrist och kriminalitet ska lösas. Den som problematiserar omfattningen bidrar nämligen till att SD:s verklighetsbeskrivning blir den dominerande.

Beskyllningarna och parallellerna som ska bringa läsarna till insikt är halsbrytande:

”Medan världen firade att det är 25 år sedan Berlinmuren föll passade några tunga borgerliga opinionsbildare på att konstatera att dagens murar inte är tillräckligt höga. Under Berlinmurens 28 år dog 136 personer när de försökte fly till väst. På samma sätt har dagens murar ett mänskligt, och betydligt högre, pris. Hittills i år har över 3 000 flyktingar drunknat i Medelhavet när de försökt ta sig till Europa.” – Källa DN

Jag ser en stor risk i att inte diskutera Sveriges reella kapacitet för att ta emot dessa asylsökande, särskilt eftersom jag ser mànga kommuner oroa sig för sina ekonomiska kapaciteter att ta emot flyktingarna och dà är det inte Sverigedemokrater som säger det. Det behövs diskuteras om kommunernas kapacitet i flyktingmottagandet, framförallt för att flyktingarna ska kunna välkomnas i ett tryggt boende med möjlighet till en fungerande integration, observera ej en assimilation som är en helt en annan sak som SD driver.

Jag är för att Sverige som andra EU-länder ska ta ansvar för ett välfungerande asylmottagande, men det innebär inte att man ska sitta och anklaga muslimer för ett misskött system, ty det är en utbredd islamofobi som utnyttjas i en propaganda i ett syfte att misskreditera muslimer för att undvika att kritisera de ansvariga bakom flyktingmottagandet och invandringspolitiken. Jag vet att det finns muslimer som är islamister, en del är även extremister, men problemet är att kritiken mot asylmottagningen förloras i islamofobin som sprids. Nu pàstàr jag inte att alla Sverigedemokrater är rasister eller islamofober, men det finns en hel del som utnyttjar kritiken mot flyktingpolitiken för att anklaga muslimer.

Personligen anser jag att man ska se till de problem som finns, men utan att anklaga muslimer och andra invandrare eller flyktingar. Det finns begränsningar att ta hänsyn till, men samtidigt behövs en invandring med en fungerande integration. Svaret är att Sverige klarar av att ta emot flyktingar, men att man màste lyssna pà vad kommunerna säger och inte ta förhastade beslut.

Maria Thunholm, Mauléon Frankrike

Sociala mediers inflytande i politiken…

Etiketter

, , , , , , ,

Elisabet Höglund skrev en intressant kolumn om sociala mediers inflytande i den arabiska våren, det verkar stämma att med de sociala medierna kan man nå ut med budskapet. Kortfattat har sociala medier fått ett större inflytande i politiken än vad det var tänkt, tänk bara på Kina som förbjuder sina medborgare att använda internet, regeringen vet att missförhållanden skulle spridas som en löpeld världen över.

Men även politikerna använder sociala medier väldigt aktivt för att propagera sin politik, som Carl Bildt på Twitter, de har insett att det gäller att synas och journalistiken har åsidosatts genom de sociala medierna, även om tidningarna fortfarande har ett nyhetsvärde. Men politikerna verkar mest följa de som har samma världsbild som dem, trots att det vore bättre att följa sina meningsmotståndare.

Men titta bara på Facebook, alla de olika diskussionsgrupperna som finns om politik, vissa fungerar bättre än andra, en del spårar ur direkt därför att folk är känslostyrda. Men det visar trots allt att det finns ett starkt politiskt intresse i Sverige och världen, men de traditionella partierna har inte riktigt hängt med i utvecklingen. De typiska vänster- och högerväljare finns inte längre som förr, det gror ett missnöje och den uttrycks i sociala medier.

Kan rasismen gro via sociala medier?

Ja, rasismen gror på internet, men inte i den omfattning som de traditionella tidningarna och politikerna påstår. Om man bara läser vad de så kallade rasisterna egentligen skriver så märker man att det handlar om ett missnöje, som i många fall riktas mot fel grupper i samhället, det bottnar egentligen i politikerförakt, snarare en besvikelse på grund av politikernas svek mot sina väljare.

Men det blir mycket heta diskussioner om invandringspolitik och feminism, som om feminism vore det största hotet mot mänskligheten. Det finns självklart extremister i Feministiskt Initiativ, som i andra partier, det kan man inte komma undan ifrån.

Sociala medier har blivit en politisk arena!

Det är bara att erkänna det faktum att sociala medier har blivit en politisk arena! Det är där politikerna måste agera, de facto så skulle de nå ut med sin politik till den stora massan. Det är kanske dags att föra sina debatter med väljarna och därmed veta vad de verkligen tycker, men det kan vara ack så skrämmande med dessa förändringar i och med de sociala mediernas ankomst.

Maria Thunholm, Femistiskt Alternativ

Kritiken i pressen mot F! är minimal

Etiketter

, , , ,

F! och radikalfeminismens könsmaktsordning.

Om man läser Feministiskt Intiativs partiprogram så verkar det vara en riktigt bra grund att stå på för att föra en feministisk politik. Men det är just det som får mig att fly, ty efter alla debatter med feminister från F! så dominerar radikalfeminismens könsmaktsordning, inte för att jag förnekar att det finns strukturella samhällsproblem, men i så fall får man även ta hänsyn till kulturella skillnader, som matrilinjära samhällstrukturer i vissa delar av världen. Man kan inte tro att alla samhällssystem är uppbyggda som de västerländska samhällena. Visst ser jag patriarkiska mönster i strukturerna, men till syvende och sist så är vi alla unika individer i samhället som påverkas av samhällets aktuella syn.

Nedskärning av försvaret

Jag ifrågasätter öppet det faktum att Gudrun Schyman vill stänga det svenska försvaret, vilket redan har reducerats till en löjlig nivå. Världen är orolig och ett försvar är tyvärr nödvändigt, men de nordiska länderna borde ha en gemensam värnplikt för både män och kvinnor, civil för de som vill. Diplomati borde självklart vara det ultimata verktyget i konflikter, men i de fall då diplomati inte fungerar så finns det än idag ett behov av militärt försvar. Men jag är inte för militära styrkor, det handlar om att jag ser att behovet finns ännu.

Vad är det som gör att ett tredje kön behövs i samhället?

Jag bara undrar, eftersom jag var med själv när det började diskuteras om ett tredje juridiskt kön för transpersoner, inte när ordet ”HEN” kom till, det propagerades av RFSLs medlemmar, av transpersoner som inte kunde känna igen sig varken som man eller kvinna, men det är definitivt inte majoriteten det handlar om. Problemet som jag ser det är hur man ska kalla det tredje juridiska könet, med tanke på att de som föds med oklar könstillhörighet, de intersexuella har redan en benämning. Men att känna sig som varken man eller kvinna är inte samma sak som att vara intersexuell. Personligen anser jag inte ett ”HEN” behövs, ty det finns redan könsneutrala benämningar som blir bättre i både skrift och tal.

Individualisera arbetstiden och förkorta arbetstiden.

Visst det verkar bra på papperet, men det går inte att applicera på alla yrkesgrupper. Sextimmars arbetsdag är en lösning för vissa yrkesgrupper, men alla klarar inte av att gå ner i arbetstid. Sen att tvinga föräldrar att dela på föräldraledigheten är ingen lösning, det måste vara frivilligt. Det betyder inte att jag är emot att förldrarna delar på föräldraledigheten, tvärtom det skulle gynna pappornas närhet till barnen. Fast tvång leder till en motvilja, vilket innebär att föräldrarna tvingas mot deras vilja. Gynnas barnet av föräldrarnas närvaro om de blir tvingade? Ja, det är frågan som jag ställer mig.

Mänskliga rättigheter, ta krafttag mot diskriminering på arbetsplatsen.

Men genom att säga att man är emot diskrimineringen på arbetsplatsen och samtidigt diskriminera män på vissa arbetsplatser. Ja, jag är medveten om pedofiler, men mörkertalet bland de kvinnliga pedofilerna ar stort enligt en brittisk undersökning. För förskolepersonalen ska man självklart ha samma krav på kvinnor och män, alla sökande ska ha hårda krav för att arbeta med barn. Men självklart ska rasism bekämpas, men det görs bâst genom att sprida kunskap och möta främlingarna, invandrarna och flyktingarna. Det känns som om kvotering gör mer skada än nytta för att få jämlika styrelser, men självklart ska man anställas efter sina kunskaper och inte sitt kön, etnicitet, sexualitet, religion eller annat.

Mäns våld mot kvinnor och annat våld.

Ja, det är ett stort problem med mäns våld mot kvinnor, men då ställer jag mig frågan varför polisen verkar skratta åt män som vill polisanmäla sina fruar eller flickvänner för misshandel. Varför tas inte män som misshandlas av sina fruar på allvar? Jag erkänner att om jag skulle bo i Sverige och skulle bli utsatt för förnedring på grund av mitt kvinnliga kön så skulle jag vägra att de använde kvinnofridslagen för det, det finns andra lagar som täcker straffet. Jag vill se ett rättvist samhälle och inför lagen ska vi vara lika, lagen är inte där för att diskriminera oss. Ja, jag vill motarbeta mäns våld mot kvinnor, men inte genom att negligera de sociala problem eventuellt finns. Jag vill se att våldsamma män får gå igenom en terapi för att komma till botten med deras våldsamma beteende. I och för sig ska det gälla alla våldsamma personer. Könsmaktsordningen i all ära, men allt kan inte förklaras genom samhällsstrukturer eller patriarket.

Kritiken mot Feministiskt Initiativ i pressen är minimal.

Det behövs en saklig och grundlig kritik mot Feministiskt Initiativ i pressen, inget politiskt parti ska sättas på en piedstal. Pressens roll är att rapportera om det som de politiska partierna brister i och inte att föra deras politik. Men det verkar inte som om pressen sköter sin roll i Sverige.

 

Maria Thunholm

Feministiskt Alternativ – FA

Källor:

FI – när MP och V inte är nog

”Feministiskt Initiativ slipper kritisk granskning”

Feministiskt Initiativ – Politik

Hur kan alla män vara skyldiga till könsmaktsordningen?

Etiketter

, , , ,

Om man tittar pà hur vissa feminister drar upp könsmaktsordningen och pàstàr att alla feminister stàr upp bakom det, man kan bli galen för mindre, sà handlar det om ren okunskap om det mänskliga sinnet. Att alla feminister stàr för könsmaktsordningen är ocksà fel, det handlar om radikalfeminismen och jag är liberalfeminist, jag stödjer inte teorin om könsmaktsordningen.

Hur kan alla män vara skyldiga till könsmaktsordningen?

Män är automatiskt skyldiga till de strukturella förtrycken av kvinnor i samhället, enligt radikalfeministerna. Det innebär att du som man delar förtryckarnas skuld även om du själv är förtryckt i samhället. Radikalfeminister pàstàr att könsmaktsordningen är bevisad och den enda riktiga genusvetenskapen, i alla fall vissa radikalfeminister. Jag ifràgasätter könsmaktsordningen eftersom den utesluter vissa grundläggande principer som individens ansvar i samhället. Att en man är född med en penis innebär inte att han tar del av de manliga privilegierna, en utslagen och hemlös man är tydligen medskyldig till kvinnors förtryck. Man fàr inte glömma att vi inte har samma förutsättningar i livet beroende pà individens reella förutsättningar i livet, men ska man hàrddra könsmaktsordningen sà är mannen automatiskt den som har fördelarna i samhället. Jag ser att kvinnor har andra fördelar och att män diskrimineras i andra omràden. Men en individ i samhället pàverkas ju självklart av hur samhällets syn är i dagens läge, radikala förändringar kan vara skrämmande. Den stora bristen i könsmaktsordningen är att radikalfeministerna glömmer bort individen i diskursen.

Men varför förneka att det finns saker som män inte kan göra därför att de är just män?

Kommer en kvinna med sexuella antydningar sà ska en man tàla det, men gör en man samma sak sà är det sexuella trakasserier. Om det är sexuella trakasserier eller ej är upp till individen, hur den personen upplever det. Det är inte samhället som ska bestämma att en man kan inte bli sexuellt trakasserad, det är upp till mannen och inte samhället. Titta bara pà hur alla män döms för att en manlig pedofil har dömts eller misstänkt för att vara pedofil, tänker pà pedofilen i Malmö, genast kommer radikalfeministerna och vill segrera män fràn vissa yrken därför att de är just män. Alla ska ha samma chans oavsett kön, det ska inte vara nàgot undantag, i förskolor ska all framtida personal kontrolleras oavsett kön eller sexualitet. Det sker en diskriminering av män, det är precis lika fel som diskriminering av kvinnor eller andra grupper i samhället. Det är lätt att kritisera män, men ska man kritisera kvinnor sà handlar det tydligen om kvinnohat.

Finns det mans- och kvinnohat?

Ja och nej, därför att ett fàtal personer hatar verkligen det motsatta könet, men majoriteten blir kränkta av brist pà kunskap om vad kritiken egentligen handlar om. Könsmaktsordningen handlar om strukturella maktförhàllanden och inte om enskilda män. Vissa radikalfeminister tàl inte att könsmaktsordningen kritiseras.

Finns det delar av könsmaktsordningen som jag kan erkänna?

Ja, att det finns strukturella problem i samhället erkänner jag, men det har mer med ekonomiska förutsättningar att göra än med kön. Men visst har kyrkan understrukit mannens makt i samhället, det har även varit sà att kvinnan har negligerats i samhället. Men det finns även matriarkiska samhällen, personligen vill jag se ett samhälle där alla medborgare är jämlika oavsett kön, sexualitet, etnicitet och religion. Det är en utopi och kommer mest troligtvis aldrig att realiseras.

Maria Thunholm

Feministiskt Alternativ – FA

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 744 andra följare